Gioăng chỉ

 

R 0mm < d ≤ 20mm 20mm < d ≤ 50mm 50mm < d ≤ 100mm d ≥ 100mm
Max 0.50 mm Max 0.80 mm Max 1 mm Max 1.5 mm
r Remove sharp edges: r ≤ 0.3mm
A 1mm 2mm 3mm 3mm < A ≤ 5mm

Giá: Liên hệ

Danh mục: